Over CCSE

Het veilig gebruik van chemische stoffen op de werkplek is essentieel voor de gezondheid en welzijn van medewerkers. Het is daarbij van belang dat werkgevers de regels aanhangen welke van toepassing zijn. Dit kunnen internationale regels zijn, doch ook locale regelgeving. Dat wordt nogal eens over het hoofd gezien.

De praktische toepassing van de EU-wetgeving over chemische stoffen, bekend onder de namen REACH, CLP en Biocidenverordening, alsmede de arbowetgeving aangaande het veilig werken met chemische produkten. Volgens deze wet moet een organisatie onder meer informatie verstrekken die kan helpen om veilig werken met chemische produkten. Daar de verschilende wetgevingen in de praktijk veel vragen oproept op detailniveau, is de certificering chemical safety expert opgezet.

CCSE is gericht op het voorkomen van ongelukken en calamiteiten bij het werken met chemische produkten. We willen hiermee een significante bijdrage leveren aan het verminderen van de de schadelast in Nederland door de blootstelling van werknemers aan chemische producten en stoffen.

Het bestuur.

Stichting Certificering CSE

De Stichting Certificering CSE (CCSE) ziet toe op de kwaliteit van de examens die Chemical Safety Experts moeten afleggen om het CSE-Keurmerk te kunnen verwerven dan wel de permanente educatie termen om de CCSE titel te kunnen behouden. Het bestuur van de stichting CCSE bestaat uit vijf leden, waarvan de secretaris en penningmeester een gecombineerde functie is.

Stichting CCSE Bestuur AI

Het gedelegeerd bestuur van de Stichting CCSE bestaat uit:

dhr Drs.Ing. R.P. Hoogland - Voorzitter AI

dhr S. de. Ruiter - Communicatie

mw M. Demmer - Kwaliteit

mw drs. A.J. Harms MBA - secretaris

Permanente Educatie

Inschrijving in Register CCSE

Na het behalen van het examen CCSE ontvangt u het certificaat CCSE. Met dit certificaat kunt u zich inschrijven in het register CCSE. Om ingeschreven te blijven moet jaarlijks het benodigd aantal PE punten worden behaald.

Wanneer heb ik PE punten nodig?

U kunt zich met het certificaat CCSE inschrijven in het kalenderjaar volgend op het jaar waarin het examen is afgelegd. Aan het einde van dit kalenderjaar zijn de PE punten nodig om de inschrijving in het register CCSE te verlengen.

Twee voorbeelden:

1. Hebt u uw examen CCSE in December 2017 gedaan, dan had u zich gedurende het kalenderjaar 2018 in het register moeten inschrijven. U kunt zich alsnog tot en met 31 maart 2019 inschrijven.

2. Hebt u uw examen in januari 2018 gedaan, en u bent geslaagd, dan kunt u zich gedurende 2018 nog inschrijven in het register CCSE en moet u op 31 december 2018 het benodigde aantal PE punten kunnen overleggen.

3. Hebt u uw examen in januari 2018 gedaan, en u bent geslaagd, dan kunt u zich gedurende jaar 2018 nog inschrijven in het register CCSE en moet u op 31 december 2019 het benodigde aantal PE punten kunnen overleggen.

Jaarlijks tarief: 24,95 euro. (2019)

Dit zijn kosten voor registratie. U hebt tevens toegang tot diverse events en seminars, sterk gereduceerd of gratis. Dit kunt u tevens op deze site vinden.

Hoeveel PE punten zijn nodig om mijn registratie te verlengen?

Per jaar moet u 6 PE punten verdienen. In het programma op deze pagina kunt u zien wanneer PE events zijn gepland en hoeveel punten u daarmee kunt verdienen. Vindt u dat andere congressen ook in aanmerking zouden moeten komen voor CCSE PE punten dan is dat mogelijk alleen indien de organisatie van het betreffende congres een verzoek daartoe indient bij de stichting CCSE.

Hoe worden PE punten geadministreerd?

Bij aankomst op én vertrek van een PE event moet de deelnemer een handtekening zetten op de presentielijst (let op! Dit gebeurt dus bij begin en einde van een event). Indien men van de begin- en eindtijden afwijkt, wordt een deel van de punten afgetrokken (zie reglement PE). Aan de hand van deze presentielijsten wordt een bewijs van deelname verstuurd naar de deelnemers. Deze is voor uw eigen administratie.

PE- Event Agenda

2019

SDU TOXIC webinars (vanaf februari 2019 zie de website van SDU TOXIC toxic.nl/toxic-webinars) [1 punt per webinar]

CCSE Actualiteitendag donderdag 14 maart Sdu Den Haag [3 punten]

Gevaarlijke stoffen innovatiefestival ministerie SZW [2 punten]

CCSE Actualiteitendag donderdag 23 mei Valk Breukelen [3 punten]

20 juni: dag van de chemische veiligheid [3 punten]

CCSE Actualiteitendag donderdag 19 september Sdu Den Haag [3 punten]

28 november: HSE Jaarcongres [nnb]

CCSE Actualiteitendag donderdag 19 december Valk Breukelen [3 punten]

Zijn er evenementen welke u relevant vind om op te nemen in dit overzicht, neem dan contact op per mail svp.

Uw permanente educatiepunten kunt u via deze site administreren.

Commissies en werkgroepen

Binnen de Stichting CCSE zijn een aantal commissies en werkgroepen actief om invulling te geven aan het bereiken van de geformuleerde doelstellingen. Het bestuur zal samen met de werkgroepen de stukken voorbereiden en aanbieden aan de examen commissie. Vervolgens nemen zij de verantwoordelijkheid van de uitvoering over.

Examen Commissie

Deze commissie volgt de totstandkoming van het curriculum en bewaakt de kwaliteit van examinering alsmede de kwaliteit van het CSE-niveau.

Jos Zawierko

Jos Zawierko is als chemicus afgestudeerd in Amsterdam en is ruim twintig jaar betrokken bij het International Programme on Chemical Safety, een internationaal samenwerkingsverband van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), de Internationale Arbeidsorganisatie ILO en de EU voor chemische veiligheid. Hij maakt deel uit van een internationaal netwerk van specialisten dat ontwikkelingen over gevaarlijke stoffen vorm geeft en uitdraagt.

Jos heeft diverse werken over gevaarlijke stoffen gepubliceerd, verschillende symposia georganiseerd en cursussen hierover opgezet. Daarnaast is hij jarenlang betrokken bij de uitgave Chemiekaarten en als consultant verbonden aan de chemische industrie.

Henk Jans

Henk Jans studeerde chemie en medicijnen en was tot 2010 werkzaam als arts, medisch milieukundige bij het Bureau Gezondheid, Milieu en Veiligheid van de GGD-en in Brabant en Zeeland. Sinds 2010 werkt hij als zelfstandig adviseur/expert op gebieden van milieu en gezondheid en gevaarlijke stoffen. In de functie als arts, medische milieukunde heeft hij ruime ervaring op het gebied van risicobeoordelingen in het kader van allerlei kleinschalige en grootschalige milieu-incidenten. Zo is hij betrokken geweest als medisch adviseur bij de brand bij Chemie-Pack op Moerdijk (2011), bij het grote asbestincident op Kanaleneiland Utrecht (2012) en bij de grote asbestbrand in Roermond (2014).

Landelijk is hij actief in verschillende werkgroepen en commissies op het terrein van milieu, veiligheid en gezondheid. Daarnaast is hij betrokken geweest bij het ontwikkelen van protocollen op het gebied van RNBC-terrorisme en Ongevallen Gevaarlijke Stoffen en het opstellen van een programma voor de opleiding tot GAGS. Henk is tevens al jarenlang als voorzitter van de medische commissie betrokken bij de uitgave Chemiekaarten.

Arjen Donatz

Arjan Donatz is internationaal verantwoordelijk voor het HSE aandachtsgebied voor Philips NV. Hiervoor is Arjan in de functie als QHSE Group Director en daaropvolgend als general manager, de eindverantwoordelijke voor een Tank Terminal in de haven van Rotterdam, zijnde een brzo-inrichting. Bij de Tank terminal gaf hij dagelijks invulling aan onder andere het werken met gevaarlijke stoffen. Hij is als milieu- en veiligheidskundige actief betrokken bij het opleiden van medewerkers en identificeren en reduceren van blootstelling aan gevaarlijke stoffen. In het verleden heeft hij deelgenomen aan de normcommissie ISO 9001. Daarnaast is hij jarenlang trainer en principal lead auditor geweest voor kwaliteit, milieu en veiligheidsmanagementsystemen en was hij actief betrokken bij productontwikkeling.

Remko Houba

Remko Houba (MSc 1988, PhD 1996) is trained as industrial hygienist and epidemiologist at the Wageningen University, the Netherlands. He earned his PhD in 1996 with a large-scale epidemiological investigation on occupational respiratory allergy in bakery workers in the Netherlands. Main focus of the thesis was to develop methods to measure airborne allergens in bakeries and to model allergen exposure for the epidemiologic investigation with the aim of studying exposure-response-relationships for sensitization. In 1997 and 1998 he earned a research grant from the US National Research Council and during this period he worked on several research projects at the Division of Respiratory Disease Studies ofNIOSH. After a short period as assistent professor at the Maastricht University with a focus on teaching industrial hygiene, he worked 10 years as industrial hygienist in an occupational health service as a consultant for many companies. Biologic agents and occupational lung diseases has always been an important topic during this period. He is currently working as an industrial hygienist at the Netherlands Expertise Centre for Occupational Respiratory Disorders (Utrecht, The Netherlands) in a multidisciplinary team (lung physician, occupational physician, industrial hygiene). Since 2013, he combines this with his work as occupational hygienst for the Expertice Centre for Toxic Agents (part of Arbo Unie). In all these jobs the primary focus was on industrial hygiene and exposure assessment, but the subject was approached from different angles (research versus practice & primary prevention versus clinical setting).

Werkgroep Kwaliteit en proces

De werkgroep Kwaliteit en Proces volgt de totstandkoming van het curriculum.

Werkgroep Certificering

Borgt de certificering op lange termijn en bewaakt het proces van permanente educatie. Werkgroep Communicatie Verantwoordelijk voor de communicatie naar en werving van deelnemers

CCSE Register

Wanneer u geslaagd bent voor het CCSE Examen, kunt u zich laten inschrijven in het CCSE register. Van u wordt dan verwacht dat u jaarlijks uw kennis up to date houdt. Hiervoor zijn er diverse interessante mogelijkheden zoals een nieuw 'praktikum CCSE' en een gratis deelname aan en congres. Voor meer informatie hierover klikt u op onderstaande link.

Klikt u op de volgende link : CCSE Register

Jaarlijks tarief voor het ingeschreven staan in het registerbedraagt per 1 januari 2018: 24,95 euro.

De Examen Planning

De kosten van het examen bedragen 235,- excl BTW euro per persoon.

2018

De examens starten om 10:00 uur en eindigen om 13:00 uur

dinsdag 19 juni 2018 Valk Breukelen

Donderdag 26 juli 2018 van der valk Breukelen

Donderdag 30 augustus 2018 Hilton Leiden

Dinsdag 25 september 2018 Hilton Rotterdam

Donderdag 25 october 2018 Hilton Leiden

Donderdag 22 november 2018 van der Valk Eindhoven

Donderdag 20 december 2018 van der Valk Breukelen

'Examendata en locaties onder voorbehoud'

De examen planning is te bereiken via administratie@ccse.nl

Bent u al gecertificeerd Chemical Safety Expert?

Certified Chemicals Safety Expert brengt veiliger werken met chemische stoffen op een veiliger niveau.

AANMELDEN EXAMEN HELP MEE

Voor wie is Certified Chemicals Safety Expert bedoeld?

Door de vele praktische vragen vanuit Health Safety en Environment managers, Veiligheidskundigen, ondernemers, bestuurders, kwaliteitsmanagers, KAM Coördinatoren, medewerkers chemische veiligheid, maar ook vanuit ondernemingsraden en werknemersorganen hebben we eind 2015 besloten om een nieuwe standaard neer te zetten gericht op de praktische toepassing van de wet en regelgeving op het gebied van het veilig werken met chemische stoffen en producten. We trachten daarmee de jaarlijkse ontstane schadegevallen in de toekomst zeer sterk te minimaliseren.

Voor ondernemers

Zorg ervoor dat u goed weet op welke wijze u de wet dient toe te passen voor uw werknemers. Het curricullum is intensief en praktisch van opzet.

HSE Managers

Een verdieping van praktische kennis tav het veilig werken met chemische producten is onmisbaar in uw vak.

Chemisch specialisten

Ook als specialist is het van belang goed te weten welke wetswijzigingen er plaatsvinden, en hoe deze praktische toe te passen.

CCSE

Met CCSE heeft u een standaard bereikt zodat we werken met chemische produkten met zijn allen veiliger maken.

Certificering en PE

Na het behalen van uw certificaat, vind jaarlijkse permanente educatie plaats. U kunt daarbij 10 punten halen.

Uw inbreng

Graag luisteren we naar uw input dan wel uw deelname aan bv werkgroepen.