Het CCSE Examen

Het examen kan via het onderstaande formulier worden aangevraagd.

Het examengeld bedraagt 235,- euro (excl 21% BTW) per persoon.

Het examenreglement kunt u hiernaast in het menu vinden.

Voorbeeld vragen

Voorbeeld vraag 1

Inleiding

In een werksituatie zijn drie PAS-metingen (personal air sampling) uitgevoerd naar de blootstelling aan chloroform. De gevonden meetresultaten zijn 3,7 2,3 en 1,8 mg/m3. Het geometrisch gemiddelde van deze drie waarden bedraagt 2,48 mg/m3.

De wettelijke grenswaarde TGG8h bedraagt 5 mg/m3. De wettelijke TGG15minuten grenswaarde is 25 mg/m3. Chloroform wordt beschouwd als verdacht reprotoxisch (categorie 2).

Vraag

Geef uw advies over de te nemen maatregelen op basis van de beslistabel van NEN689. Ga hierbij niet alleen uit van de NEN689 maar ook van het feit dat het om een verdacht reprotoxische stof (categorie 2) gaat..

Voorbeeld vraag 2

Inleiding

Vlampunt

In een staalfabriek nabij hete ovens (ca. 8000C) wordt gewerkt met 2-octanon: C8H16O. Deze vloeistof heeft een vlampunt van 550C en een zelfontbrandingstemperatuur van 2950C.

Vraag 2.1. Leg de twee begrippen vlampunt en zelfontbrandingstemperatuur uit.

Vraag 2.2. Geef aan of u maatregelen zou nemen en zo ja welke maatregelen u zou adviseren om brand of explosies te voorkomen. Refereer in uw antwoord aan de bij vraag 1 genoemde begrippen.

Beargumenteer uw antwoorden.

CCSE register

CCSE Register

Link

Via onderstaande link kunt u het register raadplegen en kunt u zich in het CCSE register laten inschrijven

CCSE register : www.CCSExpert.nl

Stichting CCSE Bestuur

Het bestuur van de Stichting CSE wordt gevoerd door SDU Uitgevers BV te Den Haag.

De deelnamevoorwaarden

De onderstaande deelnamevoorwaarden zijn voor u van belang.

U kunt de deelnamevoorwaarden voor akkoord aanvinken op uw inschrijfformulier.

DEELNAMEVOORWAARDEN EXAMEN CCSE

ALGEMEEN

1. Deelname aan de examens van de Stichting Certificering CCSE (CCSE) is voorbehouden aan degenen die een erkende opleiding CCSE volledig hebben gevolgd. Dit voorbehoud is gemaakt om de kwaliteit te bewaken en eenieder in staat te stellen het examen met goed gevolg af te leggen.

INSCHRIJVING, GEGEVENS, EXAMENGELD

2. De inschrijving wordt door de kandidaat zelf gedaan via het elektronische inschrijfformulier dat te vinden is op www.ccse.nl. Inschrijven is mogelijk tot uiterlijk één week voor het examen. Een inschrijving wordt alleen dan gehonoreerd als er nog plaats is. Per examen geldt een maximum van 15 personen. Plaatsing geschiedt op volgorde van inschrijving. Door de aanmelding ontstaat de betalingsverplichting van de examenkosten

3. Voor een voltooide inschrijving zijn de volgende gegevens van de kandidaat nodig: organisatie functie voor- en achternaam adres geboortedatum en -plaats telefoonnummer en evt. extra (mobiel) nummer e-mailadres de gewenste examenlocatie met datum

4. Indien een kandidaat na het verzenden van de elektronische inschrijfformulier geen automatische bevestiging heeft ontvangen, dient hij onverwijld contact op te nemen met de Stichting Certificering CCSE.

5. Na inschrijving ontvangt de kandidaat een factuur voor het examengeld à € 235,-, exclusief BTW.

LOCATIE

6. De locatie is bij inschrijving bekend. In geval van een wijziging van locatie heeft de kandidaat het recht zijn inschrijving kosteloos te annuleren en/of te wijzigen. In geval van annulering zal restitutie van het examengeld plaatsvinden.

7. Uiterlijk één week voor de examendatum wordt een oproep gestuurd aan kandidaten aan wie een bevestiging van aanmelding is toegestuurd. Hierin staat onder meer aangegeven: • het tijdstip waarop de kandidaat verwacht wordt aanwezig te zijn en waarop het examen begint; • informatie over het verloop van het examen en de totale duur van het examen; • informatie over de gegevens en hulpmiddelen die door de kandidaat dienen te worden meegebracht. Indien een kandidaat 6 dagen voor de desbetreffende examendatum de vermelde oproep niet heeft ontvangen, dient hij onverwijld contact op te nemen met de Stichting Certificering CCSE.

WIJZIGING

8. Wijzigen in examendatum is kosteloos mogelijk tot 3 weken voorafgaand aan het desbetreffende examen. Tot één week voor het examen tegen tarief van € 75,-. Vanaf één week kan niet meer gewijzigd worden, m.u.v. wat onder 9. wordt vermeld.

9. Wanneer een kandidaat door ziekte of om andere, tijdig gemelde, gewichtige redenen ter beoordeling van de Stichting Certificering CCSE, niet op de het examen kan verschijnen, zal zo mogelijk een alternatieve locatie/datum worden aangeboden. Voorbeelden van gewichtige redenen zijn het overlijden van één van de ouders of schoonouders, partner, kind, broer of zus, als het examen viel in de periode beginnend bij de overlijdensdag tot en met de begrafenis c.q. crematie; - bij het overlijden van zwager of schoonzus, grootouders of kleinkind, als het examen is gepland op de dag van overlijden of de dag van de begrafenis of crematie; ziekte van familieleden in de 1e graad en/of echtgeno(o)/t(e) of partner waarbij mantelzorg wordt verleend. Voorbeelden van geen gewichtige redenen zijn vakantie of werkgerelateerde verplichtingen.

ANNULERING

10. Annulering van het examen tot 7 dagen na inschrijving is kosteloos. Bij annulering tot 3 weken voor examen vindt 50% restitutie plaats. Volledige restitutie vindt plaats: - in geval van het overlijden van één van de ouders of schoonouders, partner, kind, broer of zus, als het examen viel in de periode beginnend bij de overlijdensdag tot en met de begrafenis c.q. crematie;

- bij het overlijden van zwager of schoonzus, grootouders of kleinkind, als het examen is gepland op de dag van overlijden of de dag van de begrafenis of crematie. Restitutie vindt plaats onder inhouding van administratiekosten à € 35,-.

HET EXAMEN

11. Het examen duurt 3 uren. Het examen wordt schriftelijk afgenomen in de vorm van open vragen.

12. De schriftelijk uitgewerkte examenopgaven zijn het onvervreemdbaar eigendom van de Stichting Certificering CCSE.

13. De kandidaat ontvangt binnen 3 weken na het afleggen van het examen schriftelijk de uitslag. De kandidaat kan tot 15 dagen na dagtekening van de uitslag een klacht indienen over de organisatie van de examens en/of over het examen of examenvraag.

14. Een examen dat met goed gevolg is afgelegd leidt tot het Certificaat CCSE.

15. Het Certificaat CCSE biedt de mogelijkheid voor de kandidaat om ingeschreven te worden in het register CCSE. Daartoe dient de kandidaat in bezit van genoemd certificaat een verzoek te doen via de site www.ccse.nl.

16. De kandidaat is bekend en gaat akkoord met hetgeen is gesteld in deze voorwaarden.

HERKANSING

17. Voor de herkansing gelden dezelfde voorwaarden als voor een eerste inschrijving zoals hierboven uiteen is gezet.

EXAMEN REGLEMENT CCSE

Hieronder vindt u het examenreglement voor CCSE.

1. Algemeen

1.1. Doelstelling

Stichting Certificering CCSE, hierna SC CCSE, stelt zich ten doel examinering aan te bieden teneinde de kandidaat in staat te stellen examens af te leggen ten behoeve van registratie als Certified Chemical Safety Expert. De examens worden afgenomen op basis van de daarbij behorende examenreglementen.

1.2. Examenorganisatie

SC CCSE is aangewezen als de examenorganisatie voor het afnemen van het examen.

1.3. Geheimhouding

Een ieder die betrokken is bij de ontwikkeling en de uitvoering van de examens en daarbij beschikking krijgt over gegevens die vertrouwelijk zijn is verplicht tot geheimhouding daarvan, behoudens wettelijke voorschriften die verplichten tot bekendmaking.

1.4. Exameneisen

De exameneisen worden vastgesteld door het Bestuur van de SC CCSE en de Examencommissie die hiervoor door het Bestuur is aangesteld. De exameneisen zijn uitgewerkt in de eindtermen/exameneisen. Deze zijn openbaar en staan op de website van de Stichting (www.ccse.nl). De SC CCSE draagt zorg voor het bekendmaken van wijzigingen van de exameneisen en per wanneer die van kracht worden.

1.5. Examen CCSE

Dit reglement betreft het examen CCSE. De kandidaat dient een CCSE-opleiding te hebben bijgewoond en afgesloten om deel te kunnen nemen aan het examen.

1.6. Intellectueel eigendom

Het intellectueel eigendom en publicatierecht van de opleiding en examinering inclusief hetgeen uit de examencommissie voortkomt, ligt bij Sdu. De onbeperkte licentierechten zijn hierbij overgedragen aan de Stichting Certificering CCSE.

2. Terminologie

• Annulering/wijziging Een annulering door de kandidaat van de deelname van het examen of een wijziging van de deelnamedatum.

• Examen/herexamen Het examen is het afleggen van een examen. Daar waar in dit reglement wordt gesproken van examen wordt het examen bedoeld. Daar waar in dit reglement wordt gesproken over examen kan ook herexamen worden gelezen, tenzij dit nadrukkelijk niet wordt bedoeld.

• Examencommissie De Examencommissie, benoemd door de SC CCSE, die toezicht houdt op de examinering ten behoeve van Certificering Safety Chemical Expert.

• Examenreglement

Dit reglement verschaft de regels omtrent de wijze waarop het examen CCSE wordt afgenomen. Dit betreft zowel de voorbereiding, uitvoering als beoordeling.

• Gecommitteerde Persoon die namens de Examencommissie altijd gerechtigd is de examens bij te wonen.

• Geheimhouding Voor een ieder die betrokken is bij de examens geldt de geheimhoudingsplicht.

• Huishoudelijk reglement Het reglement waarin de taken en bevoegdheden van de Examencommissie zijn beschreven.

• Kandidaat De persoon die de CCSE-opleiding met goed gevolg heeft afgesloten en zich heeft ingeschreven voor deelname aan het examen met als doel zich te kwalificeren als Certified Chemical Safety Expert.

• Toezichthouder Persoon die door de SC CCSE is aangewezen om tijdens het afnemen van het examen toezicht te houden, dit conform het examenreglement en de deelnamevoorwaarden.

3. Examencommissie

De Examencommissie van de SC CCSE is adviserend en houdt toezicht op de inhoud van de examens. De examencommissie houdt tevens toezicht op een correcte gang van zaken met betrekking tot de examinering. De taakomschrijving van de examencommissie staat omschreven in het huishoudelijk reglement.

4. Aanmelding

4.1. Inschrijving

Alleen kandidaten die een CCSE-opleiding met goed gevolg hebben afgesloten kunnen deelnemen aan het examen CCSE. Kandidaten kunnen zich alleen dan inschrijven indien zij akkoord gaan met de algemene voorwaarden en de deelnamevoorwaarden. Kandidaten kunnen zich via de website van CCSE inschrijven. Zij ontvangen een e/elektronische bevestiging voor de deelname aan het examen.

4.2. Herexamen

Kandidaten kunnen zich aanmelden voor een herexamen overeenkomstig de reguliere aanmelding. Zij dienen daarbij echter wel aan te geven dat zij al eerder een examen hebben gemaakt. Men kan zich pas opnieuw aanmelden nadat men de uitslag van het vorige examen heeft ontvangen. Er is geen beperking in het aantal herkansingen.

4.3. Examengeld

Het examengeld bedraagt € 150,-. De kandidaat dient het examengeld voorafgaande aan het examen te voldoen. Na bevestiging van de aanmelding is de kandidaat het examengeld verschuldigd. De factuur dient, conform de deelnamevoorwaarden, binnen 14 dagen te worden voldaan.

4.4. Annulering/wijziging

De kandidaat kan overeenkomstig het gestelde in de deelnamevoorwaarden de deelname aan het examen annuleren of de deelnamedatum wijzigen.

4.5 Geldigheidsduur

De geldigheidsduur van het Certificaat is 1 jaar, waarna Permanente Educatie Punten behaald moeten worden met een minimum van 10 punten per jaar. Daarbij is het tevens van belang dat men nog steeds actief werkzaam is in het werkveld van chemische veiligheid.

4.6 Certificering geweigerd

Certificering van een kandidaat kan om ethische redenen worden geweigerd. Deze weigering zal schriftelijk worden toegelicht.

5. Samenstelling examen

Het examen wordt afgenomen op basis van de eindtermen/exameneisen van de opleiding CCSE. Het examen wordt uitsluitend schriftelijk en in het Nederlands afgenomen. Het examen is een openboekexamen. Het is toegestaan op het examen de verplichte leerstof zoals beschreven in de studiehandleiding alsmede algemene naslagwerken als Chemiekaartenboek te raadplegen. Gebruik van PC, laptop of mobiele device is niet toegestaan.

Het examen bestaat uit 10 open examenvragen, die elk kunnen bestaan uit een of meer deelvragen.

De examenvragen betreffen de volgende 8 eindtermen/exameneisen:

1. Kennis hebben van elementaire chemische begrippen om daardoor in staat te zijn veiligheidsinformatie over chemische stoffen te kunnen begrijpen.

2. Kennis hebben van de vigerende wet- en regelgeving op het gebied van gevaarlijke stoffen.

3. Het kunnen herkennen, evalueren en beheersen van de risico’s bij het werken met gevaarlijke stoffen, en op basis van deze kennis een risicoanalyse kunnen maken.

4. Het kunnen lezen en interpreteren van SDS-en.

5. Zicht hebben hoe voorlichting en toezicht bij het werken met gevaarlijke stoffen kan worden ingevuld.

6. Kennis hebben van de richtlijn PGS 15.

7. Kennis hebben over hoe te handelen bij incidenten met gevaarlijke stoffen.

8. Zicht hebben hoe de laatste stap in de arbeidshygiënische strategie, te weten PBM’s, goed is in te vullen.

6. Afname van het examen

6.1. Locatie

Het examen wordt afgenomen op een locatie die voldoet aan de volgende eisen:

• De examenruimte heeft voldoende tafels en stoelen. De minimum afmeting van de tafel is 50 bij 70 cm en de afstand tussen de tafels bedraagt minimaal 75 cm.

• De examenruimte heeft voldoende geluidsisolatie, ventilatie, verlichting en verwarming.

6.2. Identiteitsbewijs

De kandidaat is verplicht zich voor aanvang van het examen te identificeren door middel van een geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs). De naam op het identiteitsbewijs dient overeen te komen met de vermelde naam bij inschrijving (NB indien het identiteitsbewijs slechts de meisjesnaam vermeldt, dient de meisjesnaam ook vermeld te worden bij inschrijving).

6.3. Wijze en duur van het examen

Het examen duurt maximaal 2 uur en wordt schriftelijk afgenomen. Het examen is afgelopen indien, voor het verstrijken van de termijn van 2 uur, alle kandidaten het lokaal hebben verlaten.

6.4. Orde bij het afnemen van het examen

SC CCSE stelt toezichthouders aan die zorgdragen voor een correct verloop van het examen. Indien er bij het examen een gecommitteerde van of namens de examencommissie aanwezig is, kan deze gecommitteerde ook als toezichthouder optreden.

De kandidaten dienen 15 minuten voor het begin van het examen aanwezig te zijn. Kandidaten mogen niet eerder dan 15 minuten na begin van het examen het gemaakte examenwerk inleveren en het examenlokaal verlaten.

Kandidaten die arriveren na het begin van het examen worden toegelaten mits er nog geen kandidaat de zaal verlaten heeft. Kandidaten die te laat zijn gekomen hebben dezelfde vastgestelde eindtijd van het examen, d.w.z. 2 uur nadat de toezichthouder het examen heeft gestart.

Tijdens het examen is elke informatie-uitwisseling tussen kandidaten verboden. Ook informatie-uitwisseling tussen toezichthouders en kandidaten is niet toegestaan, behalve als het organisatorische zaken betreft. Het gebruik van een mobiele device is niet toegestaan.

Tijdens het examen mag de kandidaat zijn/haar plaats niet verlaten, tenzij met toestemming van de toezichthouder, respectievelijk gecommitteerde. Toiletbezoek is niet toegestaan. Dit geeft te veel verstoring van de stilte/orde voor de kandidaten die het examen nog aan het maken zijn.

6.5. Geheimhouding

De vragen van de examens zijn geheim. Dit heeft te maken met de kwaliteitsnormen die de Examencommissie aan de examens stelt. Per examen worden de statistische waarden berekend. Hiermee kan de commissie de kwaliteit van het examen vaststellen. Voorwaarde daarbij is dat een vraag een voldoende aantal keren moet worden gesteld zonder dat deze bekend wordt bij de kandidaten.

De geheimhouding heeft tevens te maken met het feit dat het examen een selectie-instrument is waarbij een verdeling wordt gemaakt tussen kandidaten die de stof wel beheersen en de kandidaten die de stof onvoldoende beheersen.

6.6. Maatregelen bij bedrog

De kandidaat die op onrechtmatige wijze deelneemt aan het examen, zich verstorend gedraagt of frauduleuze handelingen verricht tijdens het examen, zal worden uitgesloten van verdere deelname aan het examen, zulks ter beoordeling aan de toezichthouder, respectievelijk gecommitteerde. Het examengeld van het onderhavige examen wordt niet geretourneerd. De kandidaat wordt als niet geslaagd beschouwd. De kandidaat behoudt de mogelijkheid om zich aan te melden voor een nieuw examen. Voor dit nieuwe examen is nogmaals examengeld verschuldigd.

6.7. Regeling van het examen voor kandidaten die niet zijn verschenen

De kandidaat die niet bij het examen waarvoor hij /zij zich heeft aangemeld is verschenen, en niet conform de voorwaarden heeft geannuleerd/gewijzigd, heeft de mogelijkheid zich opnieuw aan te melden voor het examen. De kandidaat is dan opnieuw examengeld verplicht te voldoen (ook indien de afwezigheid was wegens bijzondere omstandigheden).

Indien de kandidaat niet kon verschijnen: - vanwege het overlijden van één van de ouders of schoonouders, partner, kind, broer of zus, als het examen viel in de periode beginnend bij de overlijdensdag tot en met de begrafenis c.q. crematie; - bij het overlijden van zwager of schoonzus, grootouders of kleinkind, als het examen is gepland op de dag van overlijden of de dag van de begrafenis of crematie; dan zal SC CCSE het examengeld terugbetalen (onder inhouding van administratiekosten). Hiertoe dient de kandidaat een bewijsstuk (bijvoorbeeld een akte van overlijden of een rouwkaart) in te dienen (gelieve uiterlijk 14 dagen na de examendatum).

7. Examenresultaten

7.1. Beoordeling

De correcte antwoorden worden vastgesteld onder toezicht van de Examencommissie.

7.2. Beoordelingsnormen voor slagen en afwijzen

Het totaal aantal te behalen punten is 100. Om te slagen moeten ten minste 65 punten zijn behaald.

7.3. Bekendmaking uitslag

De uitslag van het examen wordt, namens de Examencommissie, vastgesteld door SC CCSE. Uiterlijk 3 weken na de datum van het examen stuurt SC CCSE de uitslag naar de kandidaat. De uitslag wordt uitsluitend schriftelijk of per e-mail aan de kandidaat verstrekt.

7.4. Bewaartermijnen

De directie van SC CCSE bewaart van iedere kandidaat die heeft deelgenomen aan het examen een dossier met daarin een uitdraai van de examenopgaven en antwoorden gedurende 12 maanden na afloop van het examen in het archief.

De Bestuur van SC CCSE draagt er zorg voor dat een set van bij het examen gebruikte opgaven, beoordelingsnormen en een lijst met uitslagen van alle kandidaten die deelgenomen hebben aan dat examen, bewaard zal blijven in het archief gedurende minimaal 3 jaar.

7.5 Inzage examenvraag in het kader van een bezwaarschrift

Een gezakte kandidaat kan, indien hij/zij bezwaar wil aantekenen tegen de uitslag, inzage krijgen in één of meer vragen van het examen. De kandidaat dient tijdens of direct aansluitend aan het examen in de bijlage van het examenboekje aan te geven tegen welke vragen hij/zij mogelijk een bezwaar gaat indienen. Na het indienen van het formele bezwaarschrift en het hebben voldaan van de kosten (zie tarievenlijst) krijgt de aantekenaar van het bezwaar de tekst van de betreffende examenvraag alsmede de antwoorden ter inzage.

8. Deelname kandidaten met fysieke beperkingen

Indien een kandidaat fysieke beperkingen heeft waardoor reguliere deelname aan het examen niet mogelijk is dient hij/zij voor inschrijving voor het examen contact op te nemen met SC CCSE. Deze zal dan trachten een bevredigende oplossing te vinden. Hieraan zijn mogelijk kosten verbonden.

9. Klachten-, bezwaar- en beroepsprocedure

Een kandidaat kan een klacht of bezwaar indienen.

9.1 Klacht

Een ieder die onder verantwoordelijkheid van het SC CCSE heeft deelgenomen aan het examen kan uiterlijk tot 15 dagen na dagtekening van de uitslag een klacht indienen over de organisatie van de examens.

De klacht kan worden ingediend bij de Examencommissie van de SC CCSE. Klager ontvangt een bevestiging van ontvangst binnen 10 werkdagen. De Examencommissie van de SC CCSE zal de klacht binnen 30 werkdagen afhandelen en de kandidaat van de afhandeling op de hoogte stellen.

De klacht moet zijn voorzien van een motivatie en dient schriftelijk te worden ingediend. Aan de behandeling van de klacht zijn kosten verbonden. Deze kosten bedragen € 100,00. De examencommissie neemt de klacht in behandeling indien het bedrag is gestort op de daartoe aangewezen rekening.

9.2 Bezwaar tegen de uitslag van het examen

Een ieder die onder verantwoordelijkheid van de SC CCSE heeft deelgenomen aan het schriftelijk examen kan uiterlijk tot 15 dagen na dagtekening van de onvoldoende uitslag formeel bezwaar aantekenen tegen een examenvraag. Hiertoe is inzage in de betreffende examenvraag (of vragen) mogelijk indien de kandidaat tijdens of direct aansluitend aan het examen in de bijlage van het examenboekje heeft aangegeven tegen welke vragen hij/zij mogelijk een bezwaar gaat indienen.

Het formele bezwaar kan worden ingediend bij de Examencommissie. De kandidaat ontvangt een bevestiging van ontvangst binnen 10 werkdagen. De Examencommissie zal het bezwaar afhandelen na betaling van de kosten van het bezwaar. De kosten van bezwaar voor een bezwaarschrift per meerkeuzevraag zijn vermeld in de tarievenlijst.

In het bezwaarschrift dient de kandidaat duidelijk gemotiveerd aan te geven waarom hij meent recht te hebben op een hoger, dan het toegekende, examenresultaat. De kandidaat dient aan te geven waarom de betreffende vraag in combinatie met de antwoordalternatieven in redelijkheid niet kon leiden tot een geboden antwoordalternatief. De gronden dienen duidelijk en relevant te zijn. Bij gebruik van teksten of citaten uit wetten, toelichting op wetten, publicaties of andersoortige toelichtingen, dienen deze niet integraal te zijn opgenomen in het bezwaarschrift, maar als bijlage(n) met bronvermelding.

Indien een bezwaarschrift onduidelijk wordt aangeleverd of indien de motivering onduidelijk is of niet voldoet aan bovenstaande eisen, dan kan de examencommissie het bezwaarschrift terugzenden naar de kandidaat teneinde deze in de gelegenheid te stellen om binnen 14 dagen een schriftelijke aanvulling op het bezwaarschrift te geven. Indien deze aanvulling niet tijdig is ontvangen c.q. nog niet voldoet aan de eisen (ter beoordeling van de Examencommissie), dan wordt de examenkandidaat niet ontvankelijk verklaard in zijn bezwaar.

De bezwaarprocedure neemt geruime tijd in beslag. De Examencommissie komt enkele keren per jaar bijeen. De Examencommissie zal binnen een periode van 60 werkdagen, na het in behandeling nemen, het bezwaar afhandelen. In het geval de Examencommissie één of meer van de in het bezwaarschrift geuite bezwaren gegrond verklaart, worden de kosten van het bezwaar voor de meerkeuzevraag of -vragen gerestitueerd. De betreffende (meerkeuze)vraag of -vragen worden bij de berekening van de uitslag buiten beschouwing gelaten. De kandidaat kan dan, indien de norm wel behaald wordt, alsnog slagen voor het schriftelijke examen.

9.3 Beroep

Indien de kandidaat het niet eens is met het door de Examencommissie genomen besluit kan uiterlijk tot 15 dagen na dagtekening van de afhandeling van het bezwaar, beroep worden aangetekend bij het bestuur van de SC CCSE. De beroepsprocedure neemt geruime tijd in beslag. Het bestuur CS CCSE komt enkele keren per jaar bijeen. Het bestuur van de CS CCSE zal twee leden of externe deskundigen vragen om een commissie van beroep te vormen om een beoordeling te geven van de afhandeling van het bezwaar. De commissie zal de afhandeling van het bezwaar uitsluitend procedureel beoordelen. De commissie zal binnen zes maanden het bezwaar afhandelen. De uitspraak van de commissie is bindend. Indien de uitspraak is dat de procedures niet juist zijn gevolgd, dan zal de Examencommissie het bezwaar, zonder dat daarbij voor de kandidaat kosten zijn, geheel opnieuw moeten beoordelen.

10. Kennisneming en hantering van het reglement door de Examencommissie

De Examencommissie dient op de hoogte te zijn van de inhoud van dit examenreglement. De Examencommissie handelt volgens de regels van dit reglement. In gevallen waarin dit examenreglement niet voorziet, beslist het Bestuur van de SC CCSE na overleg met de Examencommissie.

Een kopie van het examenreglement is te downloaden van de website van SC CCSE.

11. Datum van ingang

Dit reglement is geldig vanaf 1 mei 2016.

De Examen Planning

Het examengeld bedraagt 235,- euro per persoon (excl 21% BTW).

Examen CCSE (locaties onder voorbehoud).

2017

26 januari Examen 9-12 (!) uur Hilton Rotterdam

23 februari Examen 10-13 uur Hilton Leiden

23 maart Examen 10-13 uur Hilton Leiden

20 april Examen 10-13 uur Hilton Leiden

18 mei Examen 10-13 uur Hilton Leiden

22 juni Examen 10-13 uur van der Valk Breukelen

27 juli 2017 Examen 10-13 uur Hotel van der Valk Breukelen

31 augustus Examen 10-13 uur Hilton Leiden

28 september 10-13 uur Hilton Leiden

26 oktober 10-13 uur Hilton Leiden

23 november 10-13 uur van der Valk te Breukelen

21 december 10-13 uur van der Valk Breukelen

'Examendata en locaties onder voorbehoud'

De kosten van het examen bedragen euro 235 per persoon.

De examen planning is te bereiken via administratie@ccse.nl

Bent u al gecertificeerd Chemical Safety Expert?

Certified Chemicals Safety Expert brengt veiliger werken met chemische stoffen op een veiliger niveau.

HELP MEE