CCSE REGISTER

voorletters achternaam organisatie
R. van den Akker Varo Energy Netherlands B.V
F. van Asten Van Bakker Magnetics B.V
mw. A.B. Baetens Irado NV
N.R. Bastiaans IMCD Benelux b.v.
Aris Begeman Milieu Environment BV
G.J. Bakker Standic BV
R. Beukers Givaudan Nederland B.V.
M.M.J. Bollen Sekisui Alveo bv
R. Bomer Esso Nederland BV
Hendrikus van den Born Born Safe and Sound
mw S.T Bosman Rijksuniversiteit Groningen
T.J. De Berk Nature’s Pride
R. Bogers-Wedzinga Avery Dennison Materials Europe BV
Ron Briedé Avery Dennison Materials Europe BV
M.M. van den Brink Technische Universiteit Delft
J. Brunt HTM
T.H.L. Curfs-Vrusch Chromaflo Technologies EMEA
M.J. Dankloff Arkema BV
M.J.G. Detmers Smurfit Kappa Parenco bv
H. Dittmar Chubb Fire & security B.V.
J. Donatz Service Terminal Rotterdam
J. Van Dijk Motip Dupli
A.J. van Ek Intersafe
M.A. Elsevier SGS Nederland bv
J.H.C. Gerfen Unipro B.V.
Niek Gerritsma Gerritsma Safety Consultancy
J. van Gerwen VGMA Advies B.V.
A.J.T.M. Gloury LouwersHanique
L. Grond Tata Steel
T. Haak Ashland industries Nederland bv
D.C.E. Haast Top-Consultants Zuid B.V.
M.J.M. Habets DSM Dyneema
H.H.T. Halmans Euramax Coated Products B.V.
D.E.M. Hamacher Omnium Atrium
A. van der Harst Shipping Lane
M. Heijboer Pack2pack Halsteren
Niels Heins Dura Vermeer Infra Participaties
S. Hermsen Vandersanden B.V.
R.J. Herts Buteressence B.V.
B.H.G.W. van Houten Soiltech
Niels Hoogenboom Acerta Pharma B.V.
F.F. Jacobs Universiteit Utrecht
D.H.M. Jansen Amec Foster Wheeler
Herman Jansen Consiltant B.V.
M.F. de Jong Astellas Pharma Europe bv, Locatie Meppel
Mw. D.D.M. de Hoog Frisson
M.W.J. Isarin Polyplastic BV
I. Jansen Mainfreight Holding B.V.
J. van Kan JK Safety
P.D. Klut Danieli Corus
A.C. Koetsier Domaco BV
B. Kok Vitablend Nederland BV
M. Kokkedee Pathan
S.H.M.J. Kuiper Cuijpers Groep BV
Iris Kuiper-Dijkhuizen Hogeschool Inholland
D.A.J. Kuperus Zelfstandig adviseur
Peter vd Laar Van Eck Bedrijfshygiëne BV
I. De Lange Ziekenhuis Gelderse Vallei
M.G.J.M. Lauwerijssene IKO Insulations BV
T.P. Le Devro BV
Frank Lefel Passina Products BV
K. Lenting EQUANS
R. Van der Linden O-I Netherlands BV
A.J. Lindenbergh RUD Zeeland
Berry Looijen Achmea
G. Van Loon Xycarb Ceramics B.V.
R. van den Maagdenberg De Tiende HSE Arboadvies
F.H. Massen Sitech services BV
J.W. van der Meer Helvoet Rubber & Plastic Technologies BV
J. Mittendorff Borger & Burghouts
A.J.C. Mol Interstream barging Netherlands B.V.
J.I. Molenaar Lypack B.V.
Marloes ter Morsche Polyplus Kunststoffen B.V.
J.W. Navis Mainfreight Holding B.V.
J. Nuijen Mainfreight Europe
Frans Oosterwijk nv. Waterbedrijf Groningen
M. van Oss Ziekenhuis Rijnstate Arnhem
Maik Passchier AMA milieu advies Arbo & MVO
H.R. Pater Villeroy & Boch Wellness
S.L.J. Persoon KVGM B.V.
P.J.H. Peeters Chromaflo Technologies BV
E.M. Peters-Grutters Europroxima
E. Piers Nuon Energy
B. Pijfers SDU uitgevers BV
Drs.Ing. A. Platteeuw HCME
Dhr L. Poorters Agrifirm
Dhr F.A.W. Raap AEB Amsterdam
R. Rientsma Europese School Bergen
J.A.M. van Ruitenbeek Josephine Milieu Advies
R.J.M. Ruijter Hi-Tech Coatings International B.V.
Abdul Saleh Schunk Xycarb Technologies
S.J. Scheringa ENERCON BENELUX BV
M.T.C. Schipper Flevo Rubber Compounding
Anne Schippers Lund SHE-Quest Advies
R.H.M.M. Schreurs SPG Prints B.V.
H.W.J. van Schijndel Prodrive Technologies BV
A.A.S.C.G.A. Sep Mourik Industry
Ing. J.A. (Jean) Siebelt Arconsie
M. Smits Mapper Litography
R. van Sonsbeek EMO BV.
A.D. Van Steenis Siderius B.V.
E.M.H. Steijns Chugoku Paints B.V.
R.W. van Erp Stork
J.P. van Splunter EDU Delta
G.J. Stam Damec Foster Wheeler
M. Thalen Croda
A. Theune COVRA N.V.
H. Treffers-Veldkamp Tergooi
P. Van Tiel VTOTV Van Tiel Opleidingen Training Veiligheidsadvies
S. Van der Tuuk Henkel Nederland Operations bv
S. Van der Veen Quinso B.V.
FMR Vergouwen Kleemans Organisatieadvies
Lidy vd Voort Travocs BV
M. De Vries-Kregel Nederlandse Gasunie bv
S. Vroon Iams Europe bv
R.C.J. Vermeij NS
dhr. F.W. van der Wal PlantoSys bv.
A.J. Verhees MVOI BV
V.P.M.W. Widdershoven DSM Dyneema
J.J.F.J. Van Wijhe Mitsubishi Motors Europa B.V.
Frans vd Weide HSE Box
P.A. Wolters Rijkzwaan
C.Y. Yung TLR International Laboratories
F. Zandvoort Icopal BV
W.H.P. van Zutphen Agrifirm
CCSE register

Als CCSE kunt u zich in laten schrijven in het CCSE Register. Hiervoor kunt u zich hieronder inschrijven. U krijgt dan tevens toegang tot uw eigen mycccse omgeving. Klik op de pagina op inschrijven.

 

Als CCSE geregistreerde geld onderstaande gedragscode. U dient bij uw inschrijving in hte CCSE register aan te geven dat u de gedragscode gelezen heeft in acht neemt tijdens het uitvoeren van uw functie.

De ingeschrevene CCSE-er verplicht zich ertoe gedurende de inschrijving:

 

Gedragscode voor CCSE-geregistreerden

1. Inleiding

Deze gedragscode is gericht op de specifieke beroepsuitoefening van de CCSE-geregistreerden, die geregistreerd staan bij de Stichting Certificering CCSE (Certified Chemical Safety Expert). De code benoemt een aantal richtlijnen waaraan de geregistreerden zich bij de uitoefening van hun vak dienen te houden.

Van belang daarbij te benoemen is dat bij de uitoefening van de werkzaamheden van een CCSE-geregistreerde er waarden en belangen in het spel zijn die onderling strijdig kunnen zijn. Om die reden heeft de code een adviserend karakter. In gevallen echter waarin een geregistreerd lid van de Stichting op duidelijke wijze in strijd met deze code heeft gehandeld, kan het bestuur van de Stichting beslissen de betrokkene uit het register te verwijderen.

 

2. Definities

 

2.1 Gedragscode

Een verzameling afspraken en gedragsregels, waar leden van de Stichting verklaren zich aan te zullen houden.

2.2 Gevaar

Een dreiging met een potentie, die onbedoeld schade en/of letsel kan veroorzaken.

2.3 Chemische veiligheid

Zorgdragen voor een veilige omgeving en daarbij voldoen aan de regels om te voorkomen dat werknemers en het milieu in een werksituatie schade ondervinden door gevaarlijke stoffen.

2.3 Misstand

Met betrekking tot gevaren: pleging van een ernstig strafbaar feit, grove overtreding van wet- of regelgeving, misleiding van Justitie, het bewust achterhouden van informatie, of een andere binnen het kader van de werkzaamheden van de CCSE-geregistreerde onacceptabele situatie.

2.4 Vakbekwaamheid

Het voldoen aan de gangbare, actuele eisen van kennis, kunde en ervaring op het gebied van chemische veiligheid.

2.5 CCSE-geregistreerde

Een persoon die het CCSE-diploma heeft behaald, als zodanig geregistreerd staat bij de Stichting Certificering CCSE en werkzaam is in het werkveld van chemische veiligheid.

2.7 Stichting

De Stichting Certificering CCSE.

 

3. Beroepsuitoefening
Algemeen

3.1 De CCSE-geregistreerde oefent zijn beroep uit met het doel te zorgen voor een veilige werkomgeving en het welzijn van mensen en milieu en het voorkomen van schade, letsel of ziekte. Hij beperkt zich (binnen redelijke grenzen) hierbij niet alleen tot de aan hem opgedragen taken, maar treedt tevens naar eigen inzicht adviserend en zo nodig handelend op bij het aantreffen van situaties waarbij mogelijk sprake is van gevaar.

3.2 De CCSE-geregistreerde oefent zijn vak uit binnen de grenzen van zijn deskundigheid en / of zijn vakbekwaamheid.

3.3 De CCSE-geregistreerde streeft naar een voortdurende verbetering van de kwaliteit en diepgang van zijn beroepsuitoefening.

3.4 De CCSE-geregistreerde oefent zijn functie op deskundige en adequate wijze uit. Hieronder wordt onder meer verstaan dat:

– hij zich tijdens de uitoefening van zijn functie een duidelijk beeld moet vormen van wat er precies van hem verwacht wordt;

– hij de uitoefening van zijn functie toetst aan de principes van deze gedragscode;

– hij zich bij de uitvoering van zijn werkzaamheden houdt aan de vigerende wet- en regelgeving; en zich daarnaast laat leiden door algemeen aanvaarde normen en handelwijzen;

– hij bij het uitoefenen van zijn functie alle noodzakelijke stappen zal nemen om alle voorzienbare voorkomende problemen het hoofd te bieden, waarbij de veiligheid te allen tijde dient te worden gewaarborgd.

Persoonlijk

3.5 De CCSE-geregistreerde oefent zijn beroep op integere wijze, naar eer en geweten uit en laat zich daarbij leiden door de beste aan hem bekende principes en technieken op het gebied van chemische veiligheid.

3.6 De CCSE-geregistreerde houdt zich bij de uitoefening van zijn beroep (waar mogelijk en in redelijkheid) aan de wet- en regelgeving.

3.7 De CCSE-geregistreerde oefent zijn beroep op integere wijze uit waarbij hij ook zijn deskundigheid op een zo hoog mogelijk niveau handhaaft in overeenstemming met permanente educatie-eisen van de Stichting.

3.8 De professionele en intellectuele integriteit van de CCSE-geregistreerde bestaat uit het doordacht vormen van een oordeel en het bewust nemen van besluiten.

3.9 De CCSE-geregistreerde zet zich in voor het voortdurend ontwikkelen en perfectioneren van zijn werkomgeving, onder meer door kritisch zijn veiligheidsadviezen en de effecten daarvan te evalueren en ervan te (laten) leren.

3.10 De CCSE-geregistreerde is persoonlijk verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn beroepsuitoefening, in het bijzonder van zijn professioneel handelen.

4. Beroepsethiek

4.1 De CCSE-geregistreerde zal:

– zich inzetten voor het belang van de zorg voor de gezondheid en welzijn van mensen;

– de persoonlijke rechten van de mensen in zijn werkomgeving respecteren, voor zover deze rechten overeenstemmen met de relevante wetgeving en de ethiek van zijn beroep;

– waar mogelijk en relevant, de mensen in zijn werkomgeving voorzien van juiste informatie over gevaren en de mogelijkheden tot beheersing daarvan en zich daarbij beperken tot zijn competentie, om aldus een goed begrip te realiseren voor de veiligheidszaken die van algemeen belang zijn.

5. Informatieplicht

5.1 Als de CCSE-geregistreerde constateert dat er gevaren zijn waaraan mensen zijn blootgesteld, dan heeft hij de plicht de aan het gevaar blootgestelde betrokkenen onmiddellijk naar beste kennis en vermogen over de relevante risico’s te informeren en, zo mogelijk, gevraagd of ongevraagd te adviseren met betrekking tot de redelijkerwijs te nemen maatregelen om de aan de gevaren verbonden risico’s te vermijden en/of te verminderen.

5.2 In het geval de mogelijkheid tot handelen van de CCSE-geregistreerde slechts is beperkt tot het geven van adviezen aan de voor het bestaan van het gevaar of de misstand verantwoordelijke perso(o)n(en), zal de CCSE-geregistreerde binnen de hem geboden mogelijkheden tevens controleren of zijn adviezen leiden tot effectief optreden door de genoemde verantwoordelijke(n).

5.3 Als deze adviezen niet met passende spoed tot een dergelijk optreden leiden en het gevaar of de misstand volgens de CCSE-geregistreerde op een onverantwoord niveau blijft gehandhaafd, zal de CCSE-geregistreerde zijn advies indringend herhalen.

5.4 Mocht ook na indringende herhaling onvoldoende op zijn adviezen wordt gereageerd, zal de CCSE-geregistreerde, conform Artikel 11 van de Arbowet, melding doen bij de Inspectie SZW.

6. Naleving van de gedragscode

6.1 Van CCSE-geregistreerden wordt verwacht dat zij zich bij de uitoefening van hun beroep gedragen conform het in de gedragscode gestelde.

6.2 Bij onomstotelijk bewezen schending van het gestelde in deze gedragscode, bijvoorbeeld bij een veroordeling van gebleken nalatigheid, kan de registratie van een CCSE-geregistreerde op grond van niet-naleving van de gedragscode teniet worden gedaan.

 

Voor inschrijving in het register van CCSE gelden de volgende voorwaarden om je te kunnen laten registreren:

1. Verzoeker moet met goed gevolg het examen CCSE hebben behaald;

2. Verzoeker dient te beschikken over geldig certificaat CCSE. Het certificaat is geldig het gehele kalenderjaar volgend op het jaar waarin het examen met goed gevolg is behaald;

3. Verzoeker dient te beschikken over een werkend en gepersonaliseerd e-mailadres.

(CCSE Register reglement 2018)

4. De Stichting besluit verzoeker niet in te schrijven indien deze niet voldoet aan de voorwaarden van artikel 1 of de verplichtingen van artikel 2;

5. Tegen de beslissing bedoeld in artikel 3, lid 1 kan verzoeker bezwaar aantekenen;

6. Het aanmelden bij de Stichting dient door de verzoeker elektronisch via de website plaats te vinden. De verzoeker is zelf verantwoordelijke voor de juistheid van de gegevens. Om in het Register te worden ingeschreven dient de verzoeker:

– de gedragscode te hebben ondertekend;

– over een geldig certificaat CCSE te beschikken conform het gestelde in art. 1 lid 2;

– de jaarlijkse bijdrage te hebben voldaan.

7. inschrijving in het register vindt plaats zodra de betaling is verwerkt en de aanvraag is getoetst. Zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk twee weken daarna, ontvangt de verzoeker per email bevestiging van inschrijving;

8. Om in het Register ingeschreven te blijven dient de gecertificeerde te voldoen aan het Reglement voor Permanente Educatie en zijn contributie te hebben voldaan. Jaarlijks ontvangt een gecertificeerde die ingeschreven staat in het register een Erkenningscertificaat. Het Erkenningscertificaat is geldig gedurende de op het certificaat vermelde periode;

9. wijzigingen van de inschrijving dienen elektronisch via de website te worden doorgegeven. De verzoeker is zelf verantwoordelijke voor de juistheid van de gegevens;

10. op de CCSE-internetsite van de Stichting (www.ccse.nl) is een openbaar register opgenomen waarin alle ingeschreven gecertificeerden met bereikbaarheidsinformatie staan vermeld.

De ingeschrevene CCSE-er verplicht zich ertoe gedurende de inschrijving:

1 zich te gedragen volgens de Gedragscode CCSE, die is/wordt vastgesteld door de Stichting;

2 volledig mee te werken aan een klachtenprocedure indien tegen hem een klacht wordt ingediend omdat hij zich niet zou hebben gehouden aan een van de voorwaarden of verplichtingen van dit reglement;

3 bijscholing of andere activiteiten te volgen conform het Reglement Permanente Educatie van (dd);

4 wijzigingen in zijn omstandigheden die invloed hebben op de voorwaarden van artikel 1 of de verplichtingen van artikel 2 direct en schriftelijk aan de Stichting te melden;

5 desgevraagd schriftelijk aan de Stichting te verklaren nog steeds te voldoen aan de voorwaarden en de verplichtingen van dit reglement. De Stichting kan deze verklaring nader toetsen, waaraan verzoeker volledig zal meewerken;

6 geen bezwaar te hebben tegen publicatie van zijn naam en bereikbaarheidsgegevens op de CCSE-internetsite van de Stichting.

Uitschrijving.

1 indien een gecertificeerde blijkt niet (meer) te voldoen aan de voorwaarden genoemd in artikel 1 van dit reglement, zal hij worden uitgeschreven uit het register;

2 indien een gecertificeerde blijkt niet (meer) te voldoen aan de verplichten genoemd in artikel 2 van dit reglement, kan hij worden uitgeschreven uit het register;

3 tevens kan de Stichting naar aanleiding van een klacht, hertoetsing of anderszins een inschrijving opschorten of beëindigen;

4 indien de geregistreerde besluit niet langer in het Register opgenomen te willen zijn, dient hij dit zelf schriftelijk of per e-mail te melden bij de Stichting. De uitschrijving is definitief als die door de Stichting is bevestigd;

5 de uitschrijving is van kracht op het de eerste dag van het kalenderjaar, volgend op de ontvangst van de volledig ingevulde en ondertekende verklaring van uitschrijving;

6 de geregistreerde is contributie verschuldigd tot en met het jaar waarin hij zich uitschrijft/wordt uitgeschreven;

7 tegen de beslissingen bedoeld in artikel 4, lid 1, 2 en 3 kan verzoeker bezwaar aantekenen.

 

Het inschrijfgeld bedraagt 24,95 euro per persoon.

 

Jaarlijkse bijdrage

a. de jaarlijkse bijdrage voor opname in het Register wordt jaarlijks vastgesteld door het bestuur van de Stichting; De jaarlijkse bijdrage is verschuldigd per kalenderjaar. Bij erkenning na 1 juli van enig jaar wordt de helft van de jaarlijkse bijdrage in rekening gebracht;

b. de gecertificeerde is persoonlijk verantwoordelijk voor het voldoen van de jaarlijkse bijdrage. Indien een derde de betaling voor een gecertificeerde overneemt en de jaarlijkse bijdrage niet wordt voldaan, blijft de gecertificeerde betaling plichtig.

 

Betalingsverplichtingen

a. de geregistreerde dient binnen 15 dagen na de factuurdatum de jaarlijkse bijdrage aan de Stichting te voldoen;

b. bij niet tijdige betaling van de jaarlijkse bijdrage kan de Stichting de betaling ter invordering uit handen geven. In dat geval zullen de hieruit voortvloeiende kosten geheel ten laste komen van de geregistreerde.

De examen planning is te bereiken via administratie@ccse.nl