Certified Chemical Safety Expert


Missie CCSE®
Onze misse is om elke veiligheidsprofessional en zijn netwerk op te leiden op het gebied van chemische veiligheid zodat deze via kennisdeling elke werkvloer veilig werkt met chemische producten/gevaarlijke stoffen. We willen een significante bijdrage leveren aan het verminderen van de (emotionele) schadelast in Nederland door de blootstelling van werknemers aan chemische producten en gevaarlijke stoffen.

Visie CCSE®
De CCSE® stichting heeft als visie om iedereen die met gevaarlijke/chemische stoffen werkt als gevolg hiervan in de toekomst niet zal komen te overlijden.

Waarom CCSE®, het wettelijke kader en uitvoering
Het is van belang dat werkgevers voldoen aan de wettelijke eisen die gesteld worden in de Nederlandse arbo-wet. Dit in combinatie met internationale regels zoals REACH. In de uitvoering is een actueel wettelijk stoffenregister met registratie van Safety Data Sheets en de mate van blootstelling verplicht.

De hier uit voortvloeiende maatregelen dienen onderbouwd te worden. Het geheel aan maatregelen moet effect sorteren maar ook praktisch uitvoerbaar blijven en tegen acceptabele kosten. Specialistische kennis en praktijkervaring zorgt dat de veiligheidsprofessional de juiste keuzes kan maken binnen dit spanningsveld.

Kortom de verplichtingen en bijbehorende werkzaamheden zijn noodzakelijk maar de samenhang, organisatie en uitvoering is vrij verwarrend en nooit afgerond. Dit structureren, motiveren en doen, vraagt om specialistische kennis.

Om deze specialistische kennis te borgen is de Certificering Chemical Safety® Expert in het leven geroepen.

Het bestuur CCSE