CCSE

Missie CCSE®
Onze misse is om elke veiligheidsprofessional en zijn netwerk op te leiden op het gebied van chemische veiligheid zodat via kennisdeling elke werkvloer veilig werkt met chemische producten/gevaarlijke stoffen. We willen een significante bijdrage leveren aan het verminderen van de schadelast in Nederland door de blootstelling van werknemers aan chemische producten en gevaarlijke stoffen.Waarom CCSE®, het wettelijke kader en uitvoering
Het is van belang dat werkgevers voldoen aan de wettelijke eisen die gesteld worden in de Nederlandse arbo-wet. Dit in combinatie met internationale regels zoals REACH. In de uitvoering is een wettelijk stoffenregister met registratie van actuele Safety Data Sheets verplicht. Echter als je stoffen/producten wilt checken kom je als veiligheidsprofessional vaak verschillende stoflijsten tegen zoals SSZ, SVHC, VOS en de SZW lijst. Daarnaast moet volgens de arbo-wet de werkgever de juiste veiligheidsinformatie aan de werkvloer verstrekken om veilig werken met chemische producten/gevaarlijke stoffen mogelijk te maken en die communicatie ook kunnen aantonen. Verder moet ook de blootstelling aan stoffen geschat en/of gemeten worden en moet je kunnen aantonen waarom je gevaarlijke carcinogene (kankerverwekkende), mutagene en reprotoxische stoffen niet vervangen hebt. U moet ook de juiste maatregelen treffen ter voorkoming van blootstelling. Deze bovenstaande voorbeelden van verplichtingen en bijbehorende werkzaamheden zijn noodzakelijk maar de samenhang en uitvoering is vrij verwarrend en vraagt om een specialistische kennis. Om deze specialistische kennis te borgen is de Certificering Chemical Safety® Expert in het leven geroepen.

 

Het bestuur CCSE